Economy

Economy

Max. 1- 4 Pers.

Grundpreis........................3,00 CHF

+ pro Km. .........................1,75 CHF

+ pro Minute....................0,30 CHF

Mindestfahrpreis ...........8,00 CHF